کانال تلگرام مرکز مشاوره مهرگان - کلینیک مهرگان

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم ، قلم و قسم.
سه چیز را پاک نگهدار : جسم ،لباس و خیال.
سه چیزرا بکاربگیر:عقل،همت و صبر.
از سه چیز خود را نگهدار: افسوس ،فریاد و نفرین کردن.
سه چیز را آلوده مکن : قلب ، زبان و چشم.
و اما سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش مکن :خدا ،مرگ و دوست خوب

دانلود کتاب

مهارت های زندگی

گامی به سوی پیشگیری از اعتیاد

نویسنده : مزدک پورجعفر

دانلود رایگان

مشاوره حضوری

تلفن          :             44695365(21) 98 +

تلفكس     :             44657703
----------

مشاوره تلفنی :

تهران             :       1515 230 909 -  1520 230 909

شهرستان ها   :       0349 907 909 -  0348 907 909

----------
آدرس:تهران ،شهرک اکباتان ،فاز2

Go to top